Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.13
ze dne 20.09.2010

ke smlouvě o ochraně zařízení ve správě ELTODO - CITELUM, s. r. o., po dobu realizace odstranění anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
znění smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a ELTODO - CITELUM, s. r. o., Novodvorská 14/1010, Praha 4 o ochraně zařízení spravovaného ELTODO-CITELUM, s. r. o. a závazku MČ Praha 17 v případě jí zaviněného poškození nebo zničení zařízení způsobenou škodu v plné výši uhradit

II. SCHVALUJE
znění smlouvy mezi investorem Městskou částí Praha 17 a správcem zařízení, ELTODO - CITELUM, s. r. o., Novodvorská 14/1010, Praha 4 o ochraně zařízení a úhradě zaviněné škody způsobené poškozením nebo zničení zařízení v souvislosti s realizací odstranění dlouhodobě neužívaného anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384, k. ú. Řepy

III. ZMOCŇUJE
starostku městské části Praha 17 k podpisu výše uvedené smlouvy

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF