Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.12
ze dne 22.03.2010

k žádosti společnosti BigBoard Praha, a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 1378/30 a 593/1 v k. ú. Řepy, při ulici Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti BigBoard Praha, a. s., Donská 9, Praha 10 - Vršovice, o pronájem části pozemku parc. č. 1378/30 a 593/1 při ul. Karlovarská v k. ú. Řepy za účelem umístění reklamního zařízení

II. NESCHVALUJE
pronájem části pozemku parc. č. 1378/30 o velikosti 36 m2 a části pozemku parc. č. 593/1 o velikosti 36 m2, při ul. Karlovarská v k. ú. Řepy, za účelem umístění neosvětleného reklamního zařízení, každé 2 strany, 3 x 6m.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF