Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.43
ze dne 02.06.2010

k žádosti pana XY, Bazovského čp. 1119 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, uživatele bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF