Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.5
ze dne 29.11.2010

k žádosti firmy Hřiště, s. r. o. o prominutí penále

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost firmy Hřiště, s. r. o. o prominutí penále.

II. ROZHODLA,
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o prominutí penále ve výši 40 528,32 Kč plynoucího ze smlouvy o dílo č. 2010/0697, článek XI. Sankční ujednání. Při svém rozhodnutí zohlednila fakt, že k prodlení nedošlo z přímé viny dodavatele a časové prodlení neohrozilo termín slavnostního uvedení zařízení do provozu.

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ informovat žadatele o rozhodnutí RMČ

Tisk Export článku do PDF