Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.6
ze dne 18.01.2010

k výpůjčce části pozemků parc. č. 1398 a 1234/8 v k. ú. Řepy, souhlas s umístěním

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost firmy AQUASTOR, s. r. o. se sídlem Praha 6, Ruzyňská 582/61, zastoupené panem Jiřím Šimůnkem o uzavření výpůjčky na část pozemku parc. č. 1234/8 a 1398 v k. ú. Řepy a umístění sběrných kontejnerů na použitý textil.

II. SCHVALUJE
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemků parc. č. 1234/8 a 1398 o výměře 2x 2m2 s firmou AQUASTOR, s. r. o. na dobu neurčitou.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemků příp. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF