Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.42
ze dne 25.11.2009

k výpůjčce části pozemků p. č. 1496/5, 1496/5, 2202

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatečnou žádost Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Sokolovská 217/42, Praha 9 o souhlas s provedením rekonstrukce tramvajové trati ul. Plzeňská na pozemcích p. č. 1496/5, 1496/6 a 2202 zapsaných na LV č. 82 pro k. ú. Řepy vlastník hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 17

II. SCHVALUJE
provedení stavby č. 0207 1092 - Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská na pozemcích p. č. 1496/5, 1496/6 a 2202 v k. ú. Řepy LV č. 82 a následné uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce pozemků nejpozději do 31. 10. 2010

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu doplněného souhlasu s rekonstrukcí tramvajové trati Plzeňská a smlouvy o bezúplatné výpůjčce pozemků příp. jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF