Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.24
ze dne 11.05.2011

k vyhodnocení nabídek pro „Prohlášení vlastníka Makovského 1222 – 1227 a Makovského 1140 - 1145“ doručených na základě výzvy k předložení nabídky dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zprávu Komise pro vyhodnocení nabídek pro „Prohlášení vlastníka Makovského 1222 – 1227 a Makovského 1140 - 1145“ doručených na základě výzvy k předložení nabídky dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a konstatuje, že je ve shodě s Komisí a jako nejvhodnější akceptuje nabídku Alfaville Plan s. r. o., Jungmannovo nám. 3, 110 00 Praha 1.

II. SCHVALUJE
uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ a Alfaville Plan s. r. o., Jungmannovo nám. 3, 110 00, Praha 1

III. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 podpisem Smlouvy o dílo

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF