Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.27
ze dne 11.11.2009

k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1289 v ul. Španielova, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jedinou žádost přihlášenou do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1289, Španielova ulice, Praha – Řepy

II. SCHVALUJE
pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 301 v přízemí domu čp. 1289, Španielova ulice, Praha-Řepy paní XY, bytem Bítovská 1227/XY, Praha 4 za účelem provozovny nehtového studia za nájemné ve výši 1150,-Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout: valorizační klauzuli, eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o. z. Nájemce do 60 ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem užívání v pronajatém nebytovém prostoru

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF