Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.27
ze dne 28.04.2010

k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 4. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 42 ze dne 12. 4. 2010 pronajmout volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha - Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, trvale bytem Žalanského 117, Praha - Řepy (4 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 1. 3. 2010

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 4. patře domu čp. 1098 v Žufanově ulici paní XY, trvale bytem Žalanského 117, Praha - Řepy (4 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF