Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.28
ze dne 28.04.2010

k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 42 ze dne 12. 4. 2010 pronajmout volný byt o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha - Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem služebního bytu paní XY, trvale bytem V uličkách, Poříčí nad Sázavou (1 osoba) jako služební byt z důvodu výkonu práce vedoucí odboru Kanceláře starostky MČ Praha 17. Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem služebního bytu od 12. 4. 2010

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem služebního bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1098 v Žufanově ulici paní XY, trvale bytem V uličkách, Poříčí nad Sázavou (1 osoba) jako služební byt z důvodu výkonu práce vedoucí odboru Kanceláře starostky MČ Praha 17.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené a bude vykonávat práci vedoucí odboru Kanceláře starostky MČ Praha 17. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF