Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.19
ze dne 03.08.2011

k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2136, 1293/805, 1293/806 a 1293/807, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, o stanovisko úplatnému převodu pozemků parc. č. 2136, 1293/805, 1293/806 a 1293/807 o celkové výměře 7.889 m2 vše v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Slánská. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy.

II. NEDOPORUČUJE
úplatný převod pozemků parc. č. 2136, 1293/805, 1293/806 a 1293/807 o celkové výměře 7.889 m2 vše v k. ú. Řepy, ve vlastnictví Hl. m. Praha, lokalita podél ulice Slánská z důvodu územní rezervy navržené URM – prodloužení trasy metra A, vybudování vestibulu.

V případě úplatného převodu výše uvedených pozemků požaduje náhradu stávajícího parkoviště pro 115 míst (parc. č. 2136)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF