Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.17
ze dne 11.11.2009

k uložení inženýrských sítí v rámci stavby pod označením „Prodejna svítidel ORION v Praze 6, ul. Karlovarská“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti PRO - SIN, s.r.o. se sídlem Roztoky, Lidická 2240, PSČ 252 63 jednající na základě plné moci investora stavby společnosti ORION PRAHA - SVÍTIDLA s r.o. se sídlem Průhonice, Uhřívněvská 581, PSČ 252 43 o vydání souhlasného stanoviska a následné uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení sítí veřejného osvětlení do částí dotčených pozemků dle KN parc. č. 1378/6 a 1378/17 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení Vbř. na uložení kabelového vedení VN 22 kV a NN 1 kV do části pozemků dle KN parc. č.1349/1, 1349/2 a 1350 v k. ú. Řepy.                                

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou inženýrských sítí a následné uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení Vbř. se společností ORION PRAHA - SVÍTIDLA  s r.o. se sídlem Průhonice, Uhřívněvská 581, PSČ 252 43 a se společností PRE distribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k vydání souhlasného stanoviska se stavbou inženýrských sítí a k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrských sítí na části dotčených pozemků.

Tisk Export článku do PDF