Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.17
ze dne 21.09.2011

k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/50, 1293/55 a 1293/56 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost SV pro dům Šimonova č. p. 1104, se sídlem Šimonova 1104, Praha 6 zastoupené Ing. arch. Václavem Egerem o souhlas se stavbou „Zateplení bytového domu č. p. 1104, ul. Šimonova“, uzavření smlouvy o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/50, 1293/55 a 1293/56, následné uzavření nájemní smlouvy pro stavbu lešení na těchto pozemcích a smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou „Zateplení bytového domu č. p. 1104, ul. Šimonova“, uzavřít smlouvu o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/50, 1293/55 a 1293/56 a o nájmu částí těchto pozemků pro stavbu lešení o výměře 96,98 m2 s SV domu Šimonova č. p. 1104, se sídlem Šimonova 1104, Praha 6 na dobu cca 60 dnů, kde cena nájmu činí 5,-Kč/m2/den a následně uzavřít smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků za cenu nájmu 85,-Kč/m2/rok, kde výměra částí pozemků bude upřesněna žadatelem dodatečně před podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o provedení stavby, o nájmu částí pozemků pro lešení a dlouhodobém nájmu, příp. jejich dodatků.

Tisk Export článku do PDF