Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.26
ze dne 29.11.2010

k Sokolovně čp. 125

Rada MČ

I. PROJEDNALA
v souvislosti se zařazením Sokolovny čp. 125 na pozemku p. č. 48 a pozemků p. č. 49, 50/5 a 50/6 do majetku MČ Praha 17 nejnutnější opatření k provozu této Sokolovny. Vypovězení nájemní smlouvy ze dne 5. 11. 2008 s panem XY na nebytové prostory a část pozemku p. č. 49 a vypovězení nájemní smlouvy ze dne 19. 2. 2010 na nebytové prostory panem XY. Dále projednala nejnutnější opravy a investice tj. revize a opravy elektro, zajištění termostatických ventilů a poměrových měřidel do pronajatých prostor, revize a opravy hromosvodů, opravu a revizi komína, dokumentaci stávajícího stavu, odvodnění zadní části budovy tj. odkop valu a drenáž.   
 
II. SCHVALUJE
vypovězení nájemní smlouvy ze dne 5. 11. 2008 s panem XY na nebytové prostory a část pozemku p. č. 49 a vypovězení nájemní smlouvy ze dne 19. 2. 2010 na nebytové prostory panem XY.

III. SCHVALUJE
nejnutnější opravy a investice tj. revize a opravy elektro, zajištění termostatických ventilů a poměrových měřidel do pronajatých prostor, revize a opravy hromosvodů, opravu a revizi komína, dokumentaci stávajícího stavu, odvodnění zadní části budovy tj. odkop valu a drenáž.   

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení a ve spolupráci s Optimis s. r. o. zajistit opravy a revize elektro.

V. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu výpovědí nájemních smluv.

Tisk Export článku do PDF