Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.4
ze dne 10.03.2010

k rozsahu vedení účetnictví u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část

Rada MČ

I. SCHVALUJE,
aby příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část, vedly účetnictví od 1. 1. 2010 ve zjednodušeném rozsahu, jak umožňuje ustanovení § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

II. SCHVALUJE,
že příspěvkové organizace zachovají knihy analytických účtů a budou se řídit metodikou MHMP pro PO 2010 a dále budou účtovat na vybraných podrozvahových účtech 901 - 912

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle usnesení bodu I.:
- oznámit tuto změnu odboru účetnictví MHMP
- oznámit tuto změnu příspěvkovým organizacím na městské části

Tisk Export článku do PDF