Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.46
ze dne 07.12.2009

k pronájmu pozemku parc. č. 752/ 32 a části pozemku parc. č. 752/1 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
informaci OSOM ke smlouvě o nájmu nemovitosti k pozemku p. č.752/32 pod garáží včetně manipulační plochy o celkové výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček v k. ú. Řepy. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 28. 2. 2000 na dobu určitou do 31. 12. 2009. Garáž je ve vlastnictví firmy GERA – PRAHA, s.r.o. se sídlem Zrzavého 1083/12, Praha 6.

II. BERE NA VĚDOMÍ
prodloužení výše uvedené smlouvy o nájmu pozemku p. č. 752/32 pod garáží včetně manipulační plochy celkové výměře 40m2 za stejných podmínek podle občanského zákoníku o jeden kalendářní rok. 

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF