Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.14
ze dne 20.09.2010

k pronájmu části pozemku parc. č. XY zahrádkářská kol. Ke Kaménce ev. č. XY v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem U Valu, Praha 6 o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. XY evidenční č. XY na nového nájemce paní XY, Kladenská, Praha 6. Pozemek je v zahrádkářské kolonii Ke Kaménce v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
ukončit nájemní smlouvu s panem XY k 30. 9. 2010  a uzavřít novou smlouvu o nájmu části pozemku  parc. č. XY ev. č. XY o výměře 321m2  v lokalitě zahrádek Ke Kaménce v k. ú. Řepy s paní XY od 1. 10. 2010. Výše nájmu je 8,-Kč/m2 /rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku, případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF