Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.39
ze dne 25.11.2009

k pronájmu části pozemku parc. č. 1504/1 v ul. U Boroviček

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti IMS-BAU s. r. o., Jahodová 2890,106 00 Praha 10, zastoupenou Petrem Melichárkem, o pronájem části pozemku parc. č. 1504/1 v ul. U Boroviček pro krátkodobé uložení stavebního materiálu (štěrku z nákladního vozu) pro stavbu rekonstrukce povrchů chodníků v Krolmusově ulici v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17 v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
uzavřít se spol. IMS-BAU s. r. o. Jahodová 2890, 106 00 Praha 10, na část pozemku parc. č. 1504/1 o výměře 20m2  nájemní smlouvu na dobu určitou za cenu 2 240,-Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku

Tisk Export článku do PDF