Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.25
ze dne 17.03.2011

k pronájmu části pozemku parc. č. 1431/1, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, o stanovisko k pronájmu (případnému následnému prodeji) části pozemku parc. č. 1431/1 o výměře cca 5 m2, v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Žalanského. Předmětný pozemek je ve vlastnictví Hl. m. Prahy.

II. SOUHLASÍ
s pronájmem a případně následným prodejem části pozemku parc. č. 1431/1 o výměře cca 5 m2.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF