Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.13
ze dne 14.09.2009

k pronájmu částí pozemků dle KN parc. č. 1142/315, 1142/316, 1142/317 a 1142/318, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti az - Profil, s. r. o. se sídlem U Waltrovky 13, 158 00 Praha 5, na základě plné moci SVJ Zrzavého čp. 1080 - 1082 o vydání souhlasného stanoviska a následné uzavření nájemní smlouvy na části dotčených pozemků dle KN parc. č. 1142/315, 1142/316, 1142/317 a 1142/318 v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
vydat pro souhlasné stanovisko se stavebními úpravami lodžií na předmětných domech a následné uzavření nájemní smlouvy na krátkodobé zábory.                            

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu souhlasného stanoviska k opravám lodžií a následnému uzavření nájemní smlouvy na části dotčených pozemků.

Tisk Export článku do PDF