Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.12
ze dne 17.08.2011

k prodeji pozemků parc. č. 1375/6 a 1378/14

Rada MČ

I. PROJEDNALA
majetkoprávní vypořádání stavby silničního okruhu kolem Prahy SO 516 – Třebonice – Řepy – pozemky parc. č. 1375/6 a 1378/14 v k. ú. Řepy
 
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej pozemků parc. č. 1375/6 o výměře 165 m2 a parc. č. 1378/14 o výměře 5 m2 z důvodu majetkoprávního vypořádání stavby silničního okruhu kolem Prahy SO 516 – Třebonice – Řepy podle aktuálního znaleckého posudku č. 2469-032/2011 za celkovou cenu 245.800, - Kč. Oba pozemky jsou zapsány na LV č. 82, ve vlastnictví hl. m. Praha, jejichž správa je svěřena MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh prodeje pozemku na jednání ZMČ.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu kupní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF