k připomínkování návrhů obecně závazných vyhlášek č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.1
ze dne

k připomínkování návrhů obecně závazných vyhlášek č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh znění návrhů následujících obecně závazných vyhlášek:
-    Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
-    Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

II. NAVRHUJE
doplnění vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. v její příloze, v části týkající se Prahy 17 o prostory v ulici Makovského, v souladu se zněním přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
ke znění Návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy

IV. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony