Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.22
ze dne 05.09.2011

k přípojkám a sjezdu z komunikace, na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, o souhlas s uzavřením smluv o budoucí břemenné smlouvě na stavbu přípojek NN, vody, splaškové a dešťové kanalizace, STL plynu a sjezdu z komunikace, vše na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
uzavřít s panem XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu přípojek NN, vody, splaškové a dešťové kanalizace, STL plynu a stavbu sjezdu z komunikace, vše na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, za cenu 7.150, - Kč + 20% DPH, tedy za celkovou cenu 8.580, - Kč
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, případně jejich dodatků

Tisk Export článku do PDF