Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.20
ze dne 03.08.2011

k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku

Rada MČ

I. PROJEDALA
žádost pana XY, bytem Destinové, Praha 5 - Košíře, o souhlas

-    s připojením pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    se stavbou přípojek a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy pro stavbu přípojek
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy pro stavbu sjezdu na komunikaci

II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Destinové, Praha 5 - Košíře, o souhlas  

-    s připojením pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    se stavbou přípojek vody, dešťové kanalizace, NN, NTL plynu a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy o výměře 16 m2, pro vybudování přípojek vody, dešťové kanalizace, NN a NTL plynu (I. etapa stavby), v délce trvání 28 dní, za cenu 1.792, - Kč  
-    s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy o výměře 9 m2, pro vybudování sjezdu na komunikaci ul. K Mostku (II. etapa stavby), v délce trvání 28 dní, za cenu 1.008, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení,

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemních smluv (vč. jejich dodatků).

Tisk Export článku do PDF