Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.37
ze dne 20.09.2010

k návrhu zásady péče o zeleň v předzahrádkách panelových domů

Rada MČ

a) Městská část zajistí jednotnou údržbu, tj. sekání trávy a prořez keřů, keře v předzahrádkách budou vysazovány a udržovány pouze pokud to šíře předzahrádky dovoluje. Keře budou vysazovány a udržovány pouze, nejsou-li blíže k patě domu 2 m a vzdálenost od nejbližšího chodníku nepřesahuje 2 m.
b) Převezmou-li zeleň do péče vlastníci přilehlého bytového domu, nemusí se řídit bodem a) tj. keře mohou být blíže domu i chodníku. V rámci péče o zeleň budou povinni zajistit pravidelný řez keřů tak, aby keř nezasahoval do prostoru chodníku a umožňoval údržbu domu (čištění okapového chodníčku, údržbu fasády) a nenarušoval světelné podmínky v přízemních bytech.
c) V předzahrádkách je zakázáno vysazovat dřeviny, jejichž pozdější vegetační vývoj (růst) by jak kořenovým systémem, nebo výškovým vzrůstem narušoval a ohrožoval sousední bytový dům.
d) Městská část připraví podmínky pro převod pozemků předzahrádek na vlastníky přilehlých bytových domů. Návrh na převod se bude týkat pouze pozemků ohraničených z jedné strany budovou a z protilehlé strany hranou chodníku, nebude-li šíře takového pozemku přesahovat 5 m.

I. UKLÁDÁ
odboru životního prostředí a dopravy
-    připravit v duchu výše uvedených zásad prováděcí předpis.
-    dále vybrat a roztřídit z přehledu domů pozemky na skupiny:
1) bude obsahovat seznam pozemků, které jsou odděleny a svěřeny MČ
2) které jsou odděleny a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, nebo hl. m. Prahou zřízených organizací
3) které nejsou vyznačeny a je nutno nechat vyhotovit jejich geometrický oddělovací plán a jsou svěřeny MČ
4) které nejsou vyznačeny a je nutno nechat vyhotovit jejich geometrický oddělovací plán a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, nebo hl. m. Prahou zřízených organizací.

Pozemky ze skupiny 1) a 3) lze nabídnout k převodu.
U pozemků ze skupiny 2) a 4) je nutno požádat o jejich svěření hl. m. Prahu.

Tisk Export článku do PDF