Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.13
ze dne 05.01.2011

k fotbalovému hřišti – Na Chobotě č. 125, pozemek p. č. 50/6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
z důvodu změny vlastníka pozemku p. č. 50/6, žádost „TJ Sokol Řepy se sídlem Engelmüllerova 625/4, 163 00 Praha 6 – Řepy“ o uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 50/6 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 10 529 m2 za účelem provozování fotbalového hřiště - minimální doba výpůjčky 10 let. Současně projednala také žádost TJ Sokol Řepy na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přidělení finančních prostředků na zatravnění fotbalového hřiště.
 
II. SCHVALUJE
uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 50/6 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 10 529 m2 na dobu 10 let. Způsob vypořádání příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v případě zániku smlouvy bude řešen dle sjednaných podmínek zvláštních ujednání bezúplatné smlouvy o výpůjčce pozemku.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM po projednání s právníkem zajistit plnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku, popř. jejích dodatků, po předchozím projednání v RMČ.

Tisk Export článku do PDF