Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.6
ze dne 28.04.2010

k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SMO 0400000100 ze dne 22. 4. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. SMO 0400000100 ze dne 22. 4. 2004

II. SOUHLASÍ
bez připomínek.

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF