Převzetí Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě do zkušebního provozu Městskou částí Praha 17

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000049/2019

Převzetí Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě do zkušebního provozu Městskou částí Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

a bere na vědomí probíhající jednání mezi Městskou částí Praha 17 a Geosan Group a. s. za účelem uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 a o zajištění zkušebního provozu ze strany MČ Praha 17 v průběhu měsíce ledna 2020

2. doporučuje

uzavřít neprodleně dohodu mezi Městkou částí Praha 17 a společností Geosan Group a. s. o bezvýhradném respektování výsledku nezávislého posudku změnového listu č. 65 - elektroinstalace

3. souhlasí

s předložením návrhu Dodatku č. 6 do jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 nejpozději do 15. 1. 2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: 1 nehlasoval)