Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000046/2019

Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 (o výměře 53 m2), zapsaného na LV 82 v k. ú. Řepy, ze svěřené správy městské části Praha 17,

2. schvaluje

odejmutí pozemku 1142/927 v k. ú. Řepy o výměře 53 m2 ze svěřené správy městské části Praha 17 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu, správy a údržby k nemovitostem, které tvoří jeden funkční celek,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu žádosti o odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy adresované Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )