Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000027/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

přijetí Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2017/0020 "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" , kterým se mění články:

- Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Doba provedení díla

- Celková cena za dílo a její splatnost

2. rozhodlo

o přijetí Dodatku č, 5 smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a.s. - Centrum Na Chobotě

GEOSAN GROUP a. s., U nemocnice 420, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522 (vedoucí společník)
PKS stavby a. s., Brněnská 126/38. 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 469 80 059 (společník)

Cena Dodatku č. 5: 12 390 237,72 Kč bez DPH, 14 992 187,64 Kč s DPH

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla

Termín dokončení celého díla se prodlužuje na: 29 měsíců a 6 dnů od zahájení provádění díla   

 

3. zplnomocňuje

starostku MČ k podpisu Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2017/0020, schválené kompetentními osobami

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  zajistit potřebné
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
  na vědomí
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Poznámka: )