Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5 (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2,...

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000025/2019

Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5 (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17,

2. schvaluje

podání žádosti hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu žádosti hl. m. Praze,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17 postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)