Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000024/2019

Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX za cenu dle znaleckého posudku č. 1249-03/2019 ze dne 21. 2. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek a ceny za vypracování geometrického plánu,

 

2. schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, o výměře 70 m2 (ostatní plocha), ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 17, XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX za cenu dle znaleckého posudku č. 1249-03/2019 ze dne 21. 2. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek, ceny za vypracování geometrického plánu a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přiloženého návrhu,

 

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi - místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 2 nehlasovali)