Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000018/2019

Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s projektem Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17, jehož navrhovaný celkový rozpočet činí 4 957 420 Kč (způsobilé výdaje) a možností čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Dle podmínek OPZ dotace činí činí 95% z celkové částky způsobilých výdajů, tj. 4 709 549 Kč. Spoluúčast MČ na způsobilých výdajích činí 5%, tj.247 871 Kč. Pozn.: Projekt může být dle výše poskytnuté dotace upraven. 

2. schvaluje

projekt Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17" a podání žádosti o dotace na projekt v rámci výzvy 03_18_119 Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Dále schvaluje podmínečné zrušení platnosti Strategického plánu rozvoje MČ, a to za podmínky, že projektová žádost předložená do výzvy 03_18_119 OPZ získá finanční podporu a bude úspěšně realizována. Termín tohoto zrušení platnosti je vázán na termín dokončení pouze jedné z aktivit projektu - aktualizaci strategického plánu k 31. 12. 2021.

3. ukládá

místostarostovi J. Bírovi postupovat ve smyslu Usnesení - zajistit podání Žádosti o dotace a realizaci projektu v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost, pokud bude projekt OPZ podpořen

Zodpovídá:  Radim Drmola, Vedoucí oddělení podpory projektů

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )