Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000013/2019

Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné,

2. ruší

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 a Fond ústupového bydlení,

3. schvaluje

Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné,

4. ukládá

místostarostovi Ing. arch. Michalovi Štěpařovi postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )