Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000012/2019

Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh úpravy stávajících "Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17",

2. schvaluje

úpravy v dosavadních "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17" dle přílohy, jedná se především o:

1. úpravu názvu na "Pravidla pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v městské části Praha 17",

2. úpravu výše základního nájemného na 65,-Kč/m2/bez služeb,

3. nahrazení starého právního pojmu „způsobilost k právním úkonům“ současným právním pojmem „svéprávnost“,

4. vypuštění podmínky, kterou musí splnit žadatel pro přijetí žádosti o startovací byt, týkající se sdělení, jak v případě rozvodu manželů bude řešena bytová situace (tj. který z manželů se zaváže bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu či náhradní ubytování opustit startovací byt před uplynutím doby určité). Totéž platí v případě druh – družka (bod 11 formuláře),

5. doplnění článku VI – Povinnosti nájemce při skončení nájmu,

6. formální úpravy a rozčlenění textu do článků, aniž by došlo ke změně obsahu, smyslu či významu.

3. ukládá

místostarostovi Ing. arch. Michalovi Štěpařovi postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )