Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000009/2020

Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

uzavření kupní smlouvy s PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, ve věci prodeje části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) o výměře 13 m2, pod stavbou transformační stanice, za cenu dle znaleckého posudku, ve výši 65.000 Kč bez DPH,

2. schvaluje

uzavření kupní smlouvy s PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, ve znění dle přiloženého návrhu, ve věci prodeje části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) o výměře 13 m2, pod stavbou transformační stanice, za cenu dle znaleckého posudku, ve výši 65.000 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu kupní smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

místostarostovi městské části Praha 17, Ing. arch. Michalu Štěpařovi, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 3 nehlasovali)