Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy

Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000259/2019

Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s výsledkem výběrového řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

a) výsledek výběrového řízení na pronájem parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 – Řepy,

b) uzavření smlouvy o nájmu parkovacího stání s žadateli č. 1–83, 85 a 86,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smluv,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )