Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386"

Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000250/2019

Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386"

Rada městské části

1. projednala

dotčení pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou STL plynové přípojky realizované v rámci stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386",

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemků parc. č. 1149/24, 1149/62 a 1142/72 v k. ú. Řepy stavbou STL plynové přípojky realizované v rámci stavby "Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD ul. Laudova 1384 - 1386", vč. vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )