Finanční dar 2 835 787 Kč od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000235/2019

Finanční dar 2 835 787 Kč od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)

Rada městské části

1. se seznámila

s obsahem darovací smlouvy. Na základě grantového programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ MČ Praha 17 poskytne dárce Letiště Praha, a.s. finanční dar v souvislosti s provozem letiště v Ruzyni ve výši 2 835 787 Kč na schválené projekty z okruhu ochrany vzduší, odpadového hospodářství a péče o zeleň,

2. schvaluje

přijmout finanční dar na schválené projekty - viz důvodová zpráva,

3. ukládá

odboru životního prostředí a dopravy postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )