Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000233/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0020 - "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"  - kterým se mění články:

- Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Doba provedení díla

- Celková cena za dílo a její splatnost

 

 

2. rozhodla

o vyjmutí změnového listu č. 29a - Gastro-technologie z návrhu Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017/0020

3. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 17 přijetí Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Zhotovitel stavby: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a. s. - Centrum Na Chobotě

GEOSAN GROUP a. s., U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522 (vedoucí společník)

PKS stavby a. s., Brněnská 126/38, 591  01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 (společník)

 

Cena Dodatku č. 5 po vyjmutí ZL č. 29a:  12 390 237,72 Kč bez DPH, 14 992 187,64 Kč s DPH

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla.

Termín dokončení celého díla se prodlužuje na: 32 měsíců a 7 dnů od zahájení provádění díla   

4. ukládá

OÚRI postupovat ve smyslu usnesení a předložit tento materiál k odsouhlasení na nejbližším jednání ZMČ Praha 17

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
  seznámit s usnesením
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )