Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000231/2019

Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku  parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy o výměře 18 m2,

2. souhlasí

s prodejem části pozemku  parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy o výměře 18 m2,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )