Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019

Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000186/2019

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2019,

2. bere na vědomí

plán provedení veřejnosprávních kontrol pro rok 2019,

3. ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit provedení kontrol dle navrženého plánu.

Zodpovídá:  Tajemník úřadu Termín: 31.12.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )