k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.15
ze dne

k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k návrhu otevření nové třídy MŠ Bendova, Bendova 1/1123

II. SCHVALUJE:
-    otevření nové třídy MŠ Bendova, Bendova 1/1123
-    navýšení kapacity MŠ Bendova, Bendova 1/1123 na 234 dětí
-    navýšení kapacity místa výkonu Bendova 3/1122 na 130 dětí
-    navýšení kapacity ŠJ MŠ Bendova, Bendova 1/1123 na 260 stravovaných
-    navýšení kapacity místa výkonu výdejna Bendova 3/1122 150 stravovaných

III. SOUHLASÍ:
-    s vyjmutím bytu v objektu Bendova 3/1122 z bytového fondu
-    s rekolaudací prostor bytu, školní kuchyně, části technického zázemí v objektu Bendova 3/1122 na třídu mateřské školy
-    s vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na projektové služby „Projektová dokumentace rekonstrukce v objektu MŠ Bendova 1123/1na novou třídu“

IV. UKLÁDÁ
OŠK zajištění realizace akce ve spolupráci s OÚRI, ředitelkou MŠ