Usnesení k žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v domě čp. 1121 v Bendově ul., Praha 17 - Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.22
ze dne

Usnesení k žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v domě čp. 1121 v Bendově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu Bendova 1121, k němuž má žadatel uzavřenu nájemní smlouvu včetně dodatků č. 1 - 5 na dobu určitou do 31.7.2007.

II. schvaluje vystavení dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.7.2008.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.