Správní poplatky


Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném k 30. 9. 2017
 
 
Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku 20 každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku


Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
b) Další ohlášení živnosti 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 za každou i započatou stránku
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje
o jednom podnikateli
5
j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50


Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

ČÁST XII
Konzulární poplatky
Položka 155

a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů 150 za každou i započatou stránku
    15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 300 za první stránku
    150 za každou i započatou stránku
c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 150
Tisk Export článku do PDF