Organizační struktura odboru ekonomického

Jednotlivá oddělení

Ekonomický odbor

(1) Ekonomický odbor je zřízen RMČ pro působení v oblasti finančního hospodářství a správy daní a poplatků. Je platebním a zúčtovacím místem, přičemž provádí všechny finanční - hospodářské operace, vede účetnictví, plní úlohu plánovacího místa a rozpočetnictví. Dle potřeby provádí ekonomické analýzy, vypracovává rozbory výsledků hospodaření městské části, provádí veškeré dispozice s přidělenými dotacemi z rozpočtu hl.m. Prahy případně ze státního rozpočtu a plní další úkoly, které pro městskou část vyplývají z příslušných právních norem, zejména pak zákonů nebo jiných obecně závazných nebo interních předpisů.

(2) Pro výkon státní správy ve věcech přenesené působnosti je v rámci odboru ekonomického zřízeno RMČ oddělení správy daní, poplatků a vymáhání. Vykonává správu místních poplatků podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Vykonává povolování k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Poskytuje specializovanému finančnímu úřadu informace o ohlášení hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění. Poskytuje součinnost celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, který vykonává dozor v oblasti dodržování povinností vyplývajících ze zákona o hazardních hrách. Vede evidenci sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění. Vykonává vymáhání pohledávek v oblasti přenesené působnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Provádí další činnosti podle příslušných procesních a odborných právních norem a dalších obecně závazných předpisů.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor ekonomický zřízen RMČ pro oblast plánu a rozpočtu a účetnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

Tisk Export článku do PDF