Místní poplatky

Charakteristika jednotlivých místních poplatků

 Místní poplatek ze psů:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 23/2003 Sb. v platném znění)

 

Tento poplatek má zejména regulační charakter, proto je stanoven diferencovaně, např. vyšší sazba u panelových domů a nižší v lokalitě rodinných domků.

Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Uvádíme sazby poplatku na naší městské části:

a)      roční sazba za jednoho psa v panelovém domě činí Kč 1.500,-

b)      roční sazba za druhého a dalšího psa téhož vlastníka v panelovém domě činí Kč 2. 250,-

c)      roční sazba za jednoho psa v rodinném domě činí Kč 600,-

d)     roční sazba za druhého a dalšího psa téhož vlastníka v rodinném domě činí Kč 900,-

e)      je-li vlastníkem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí roční sazba Kč 200,- a sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka Kč 300,-

f)       úleva od poplatku se poskytne tomu držiteli, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu od poplatku má držitel nárok ve dvou po sobě jdoucích letech (ve výši 2 x 350,- Kč, celková úleva za dva roky činí 700,- Kč) následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil, tj. psa dal očipovat a  zaregistroval se na Odboru živnostenském a občanskoprávním Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 pomocí formuláře Registrační karta chovatele psa, kterou naleznete v sekci Služby občanům – Formuláře – Místní poplatek ze psů.

g)      osvobození od poplatku je poskytnuto držiteli psa převzatého z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to

-          nečiní-li více než 600,- Kč ročně nejpozději do 31. 3. každého roku

-          činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a  31. 8. každého roku.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 5/2011 Sb. v platném znění)

Obec zavedením tohoto poplatku a určením výše sazby reguluje dobu a rozsah záboru na veřejném prostranství, aby mohlo být veřejné prostranství (místní komunikace, veřejná zeleň, parky, apod.) užíváno způsobem, ke kterému bylo určeno a v některých případech neztěžovalo například udržování veřejného pořádku.

Sazba poplatku za umístění na veřejném prostranství činí na naší městské části za každý i  započatý m2 a den:

a)      - za umístění stavebního zařízení a pro související skládky materiálů               Kč 10,-

- za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a pro

skládky materiálů                                                                                                          Kč  3,-

- za umístění stavebního zařízení a pro související skládky materiálů

při regeneraci panelových domů                                                                                   Kč  3,-

b)      za umístění reklamních zařízení                                                                          Kč 20,-

c)      - za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                                  Kč 10,-

- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení                                           Kč  3,-

d)     za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                 Kč 50,-

e)      za umístění zařízení cirkusů                                                                                Kč  1,-

f)       za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                                      Kč  5,-

g)      pro potřeby tvorby filmových televizních děl                                                         Kč 10,-

h)      za umístění skládek                                                                                              Kč 10,-

i)        - pro kulturní akce                                                                                                Kč  4,-

 - akce na které hl. m. Praha nebo m. č. Praha 17 poskytuje finanční prostředky         Kč  0,- (poplatek se nevybírá)

j)        pro sportovní akce                                                                                               Kč  2,-

k)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla                           Kč 10,-

l)        za provádění výkopových prací                                                                            Kč 10,-

m)    za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb        Kč 10,-

n)      - pro reklamní akce                                                                                                Kč 10,-

 - volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů                                   Kč  0,- (poplatek se nevybírá)

 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 27/2003 Sb. v platném znění)

Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná v místě soustředěného turistického ruchu v hlavním městě Praze za účelem rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu např. služební cestu, pracovní pobyt.

Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování k rekreaci za úplatu poskytla, tedy ubytovatel. Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení úřadu.

Sazba poplatku v hlavním městě Praze činí Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do 15. dne následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatku nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci a osoby mladší 18 let a starší 70 let.

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 6/2011 Sb. v platném znění)

Poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu (penzion, ubytovna).

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Sazba poplatku v hlavním městě Praze činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

 

Místní poplatek ze vstupného:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 10/2011 Sb. v platném znění)

Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku u akcí spojených s restauračním provozem typu diskotéky, taneční zábavy, plesy apod. činí 20% z vybraného vstupného.

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Tisk Export článku do PDF