Zklidnění dopravy v horních Řepích

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr

V rámci projektu je řešena problematika zklidnění sítě místních komunikací v severovýchodní oblasti MČ Praha 17 se zřetelem zejména k faktu, že část této sítě je využívána jako tranzitní trasa mezi ulicemi Slánská a Karlovarská. Součástí návrhu je rovněž řešení problematiky dopravy v klidu, konkrétně v ulici Na Bělohorské pláni. Veškeré zklidňovací úpravy jsou prováděny jak fyzickými úpravami (vysazené chodníkové a zelené plochy, zvednuté křižovatky apod.), tak pomocí psychologických prvků (vodorovné dopravní značení – zúžení hlavního dopravního prostoru komunikací). Návrh navazuje na změny v organizaci dopravy realizované v roce 2015. Jednotlivé prvky a jejich umístění byly navrženy s ohledem na maximalizaci dopadu dané úpravy vzhledem k příslušnému charakteru provozu. Rovněž jsou v návrhu zohledněny polohy stávajících chodníků a vjezdů, průběhy stávajících inženýrských sítí a výškové či odtokové poměry v jednotlivých lokalitách.

Projekt zahrnuje tyto stavební úpravy:

  • křižovatka Čistovická x Kutrovická – vysazená chodníková plocha,
  • křižovatka Čistovická x Selských baterií – zvýšená křižovatková plocha,
  • křižovatka Čistovická x Třanovského x Ke Kulturnímu domu – kolmé (obousměrné) zaústění kom. v ul. Třanovského do kom. v Čistovické ul.,
  • křižovatka Čistovická x Na Bělohorské pláni – zvýšená křižovatková plocha,
  • křižovatka Na Bělohorské pláni x U Boroviček – změna vedení jízdních pruhů v křižovatce vč. zřízení nových parkovacích míst,
  • ul. Na Bělohorské pláni – vysazené zelené plochy, stavební práh před objektem č. p. 184,
  • křižovatka Na Bělohorské pláni x Karlovarská – prodloužení středního dělícího pásu směrem do ul. Karlovarská (zakrytí přechodu pro chodce)

od 01/2017–03/2017 – společné územní a stavební řízení
28.03.2017 – nabytí právní moci SP

05–06/2017 – výběr zhotovitele stavby

06–07/2017 – realizace I. etapy (ul. Na Bělohorské pláni)

Kontaktujte nás