Základní právní předpisy


Úřad městské části Praha 17
Odbor správy obecního majetku
Žalanského 291, 1. patroZákladní právní předpisy:

 • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Statut hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
  zákonů
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
 • Vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb., ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění  
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích