Informace pro cizince žádájícího o udělení státního občanství ČR

Podmínkou pro podání žádosti občanů mimo EU o udělení státního občanství ČR je trvalý pobyt v ČR v délce 5 let!

Podmínkou pro podání žádosti občanů EU o udělení státního občanství ČR je trvalý pobyt v ČR v délce 3 let!

V obou případech lze podat žádost o prominutí délky trvalého pobytu

Veškeré dokumenty se předkládají v českém jazyce.
Všechny cizojazyčné doklady musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka.
Doklady, které byly vydány ve státě, se kterým ČR nemá smlouvu o právní pomoci, musí být legalizovány a superlegalizovány, případně opatřeny ověřovací doložkou, tzv. Apostillou.
Podrobnosti na internetových stránkách MV ČR – www.mvcr.cz

Úředním jazykem při jednáních je čeština. Klient je povinen si zajistit služby tlumočníka. Zdarma tyto služby poskytují některé neziskové organizace.

 

Cizinec, který žádá o udělení státního občanství České republiky je povinen dle zákona 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky předložit:

1/ Žádost o udělení státního občanství ČR (z jakého důvodu žádají)

případně i žádost o:

 • prominutí 5letého trvalého pobytu v případě, že nesplňují tuto podmínku (platí pouze pro občany mimo EU)
 • prominutí 3letého trvalého pobytu v případě, že nesplňují tuto podmínku (platí pouze pro občany EU

2/ Životopis (zpracovaný volnou formou v českém jazyce)

životopis musí obsahovat:

 • údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby
 • údaje o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti
 • údaje o studiu v ČR
 • údaje o rodinném a společenském životě

3/ Vyplněný dotazník

4/ Rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství, případně úmrtní list manžela

5/ Průkaz totožnosti (povolení k pobytu cizince + cestovní doklad).

 

Další požadavky

1/ doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka (nejedná-li se o žadatele mladšího 15 let a staršího 65 let) - zkouška je povinná!

Národní ústav pro vzdělávání http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/

nebo

školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

podmínkou jsou 3 roky studia na základní, střední nebo vysoké škole, kde byl vyučovacím předmětem český jazyk

2/ doklady, které prokazují pobyt žadatele na území ČR (rozhodnutí MV ČR) a jeho pobyty v zahraničí

3/ doklady za poslední 3 roky, které nejsou starší 30 dnů:

 • potvrzení z Finančního úřadu
 • potvrzení z Celní správy ČR
  • Celní úřad pro hl. m. Prahu, Washingtonova 7, P. O. Box 741, Praha 1
  • potvrzení VZP (nebo jiného pojišťovacího subjektu, u kterého je žadatel registrován)
  • potvrzení PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení)
  • potvrzení o vyživovací povinnosti vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR (rodný list dítěte)

 

Pokud žadatel nepracuje (nebo jeho příjmy nepokryjí jeho životní náklady) připojí doklady prokazující zdroje jeho finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v ČR

 • potvrzení, že je příjemcem invalidního nebo starobního důchodu

nebo

 • doklady které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy odkázán

nebo

 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí
 • potvrzení z Úřadu práce o čerpání ev. nečerpání sociálních dávek a/nebo dávek hmotné nouze

Žadatel, který v ČR pracuje nebo pracoval, připojí:

 • potvrzení o svém současném zaměstnání včetně informace o výši příjmu (vydá zaměstnavatel)

pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, příp. další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v ČR v minulosti věnoval